A number of solutions to the development of small and medium enterprises (SMEs) in Danang city

In reality, the workforce of SMEs in Danang City is not highly professional. The lack of skilled workers and weakness of management capability, priority policies planned by the local government, solutions to developments are the basic obstacles to the processes of socio-economic developments in Danang City. |

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.