Nghiên cứu quá điện áp trong lưới điện phân phối

Bài viết Nghiên cứu quá điện áp trong lưới điện phân phối này sử dụng phần mềm EMTP (ElectroMagnetic Transient Programme) để mô phỏng phân tích các trường hợp có thể xảy ra quá điện áp trong lưới điện phân phối như sự cố chạm đất 1 pha nhánh cáp ngầm, thao tác đóng từng pha máy biến áp (MBA) không tải, thao tác đóng cùng lúc 3 pha MBA. Kết quả mô phỏng có thể tham khảo cho các công ty Điện lực trong công tác vận hành lưới điện phân phối. | 82 Đinh Thành Việt Trần Viết Thành NGHIÊN CỨU QUÁ ĐIỆN ÁP TRONG LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI AN INVESTIGATION INTO OVERVOLTAGE IN POWER DISTRIBUTION NETWORKS Đinh Thành Việt Trần Viết Thành Đại học Đà Nẵng Email dtviet@ tranvietthanh90@ Tóm tắt - Quá điện áp là một hiện tượng nguy hiểm trong lúc vận Abstract - Overvoltage is a dangerous phenomenon in power hành lưới điện phân phối gây ảnh hưởng đến các thiết bị điện làm distribution grid operation which exerts influence on electrical lão hóa cách điện giảm tuổi thọ thiết bị điện của các công ty điện devices aging insulation and shortening the service life of lực cũng như của khách hàng. Vì vậy việc phân tích tìm hiểu các electrical equipment used by power companies and customers. trường hợp có thể gây ra quá điện áp để đưa ra các giải pháp vận Therefore it is crucial to conduct an analysis of the cases that hành tốt lưới điện đồng thời nâng cao tuổi thọ thiết bị điện là rất might cause overvoltage in order to provide good solutions to quan trọng. Bài báo này sử dụng phần mềm EMTP Electro- power grid operation as well as to improve the service life of Magnetic Transient Programme để mô phỏng phân tích các electrical equipment. In this paper the EMTP software Electro- trường hợp có thể xảy ra quá điện áp trong lưới điện phân phối Magnetic Transient Programme has been used to simulate and như sự cố chạm đất 1 pha nhánh cáp ngầm thao tác đóng từng analyze the cases that might cause overvoltage in power pha máy biến áp MBA không tải thao tác đóng cùng lúc 3 pha distribution grid such as earth faults of a phase cable the operation MBA. Kết quả mô phỏng có thể tham khảo cho các công ty Điện of phase-to-phase closure of the no-load transformer the operation lực trong công tác vận hành lưới điện phân phối. of simultaneous closure of three phases of the transformer. The simulation results might be used as reference information for power companies in power distribution grid operation. Từ khóa - quá điện áp sự cố .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
428    57    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.