Luận án Tiến sĩ Luật học: Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ thực tiễn thành phố Hà Nội

Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh từ thực tiễn thành phố Hà Nội" nhằm làm rõ các vấn đề lý luận và đánh giá thực trạng về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phối Hà Nội, đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân thành phối Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo! | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG NGỌC HẢI XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI 2022 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG NGỌC HẢI XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC . PHẠM HỒNG THÁI HÀ NỘI 2022 LỜI CAM ĐOAN T i in m o n l ng tr nh nghi n ứu ủ ri ng t i C s liệu n u trong luận n l trung th ngu n g r r ng Nh ng kết luận kho h ủ luận n hƣ ƣ i ng trong tk ng tr nh n o T i ho n to n h u tr h nhiệm v ng tr nh nghi n ứu ủ m nh. TÁC GIẢ LUẬN ÁN MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 CHƯ NG TỔNG QUAN T NH H NH NGHI N CỨU ĐỀ TÀI LUẬN ÁN . 7 1 1 T nh h nh nghi n ứu v t i luận n . 7 12 nh gi t nh h nh nghi n ứu li n qu n ến t i luận n . 23 1 3 Giả thu ết nghi n ứu v u hỏi nghi n ứu ủ luận n . 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 . 25 CHƯ NG 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH . 26 2 1 Kh i qu t v v trí v i trò ủ Hội ng nh n d n p tỉnh . 26 2 2 Kh i qu t v văn ản qu phạm ph p luật ủ Hội ng nh n d n p tỉnh . 32 2 3 Kh i niệm ặ iểm v i trò ngu n tắ qu tr nh d ng n h nh văn ản qu phạm ph p luật ủ Hội ng nh n d n p tỉnh . 39 24 C ếu t ảnh hƣởng h t lƣ ng d ng n h nh văn ản qu phạm ph p luật ủ Hội ng nh n d n p tỉnh . 66 CHƯ NG 3 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI . 73 3 1 Th trạng ph p luật v xây d ng ban hành văn ản qu phạm ph p luật ủ Hội ng nh n d n p tỉnh . 73 3 2 Th tiễn d ng n h nh văn ản qu phạm ph p luật ủ Hội ng nh n d n th nh ph H Nội . 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 . 115 CHƯ NG 4 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG BAN HÀNH

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.