Luận án Tiến sĩ ngành Máy tính: Nghiên cứu xây dựng hệ thống VSandbox trong phân tích và phát hiện mã độc IoT Botnet

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Nghiên cứu xây dựng hệ thống VSandbox trong phân tích và phát hiện mã độc IoT Botnet" nhằm nghiên cứu, xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu hành vi tương tác của mã độc IoT Botnet với các thiết bị IoT hạn chế tài nguyên thông qua môi trường Sandbox tự xây dựng. Nghiên cứu, xây dựng mô hình học máy phát hiện mã độc IoT Botnet đảm bảo độ chính xác, tỉ lệ âm tính giả thấp và yêu cầu tối thiểu lượng dữ liệu cần thu thập. Mời các bạn cùng tham khảo! | i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - LÊ HẢI VIỆT NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG V-SANDBOX TRONG PHÂN TÍCH VÀ PHÁT HIỆN MÃ ĐỘC IOT BOTNET LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH MÁY TÍNH HÀ NỘI 2022 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Lê Hải Việt NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG V-SANDBOX TRONG PHÂN TÍCH VÀ PHÁT HIỆN MÃ ĐỘC IOT BOTNET Chuyên ngành Hệ thống thông tin Mã số 9 48 01 04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH MÁY TÍNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1. TS. Ngô Quốc Dũng 2. . Vũ Đức Thi Hà Nội Năm 2022 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án Tiến sĩ với tiêu đề Nghiên cứu xây dựng hệ thống V- Sandbox trong phân tích và phát hiện mã độc IoT Botnet là một công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Ngô Quốc Dũng và . Vũ Đức Thi trừ những kiến thức tham khảo từ các tài liệu liên quan ở trong nước và quốc tế đã được trích dẫn trong luận án. Các kết quả số liệu được trình bày trong luận án là hoàn toàn trung thực một phần kết quả đã được công bố trên các Tạp chí và Kỷ yếu Hội thảo khoa học chuyên ngành tại Danh mục công trình của tác giả phần còn lại chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Hà Nội Ngày tháng Năm 2022 Tác giả luận án iv LỜI CẢM ƠN Luận án này được nghiên cứu sinh NCS thực hiện trong quá trình học tập Tiến sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tại đây NCS đã được các thầy cô trong Học viện Khoa học và Công nghệ Viện Công nghệ thông tin chỉ dạy và trang bị những kiến thức nền tảng cần thiết trong suốt quá trình thực hiện luận án đồng thời NCS có cơ hội tiếp xúc chuyên sâu về lĩnh vực mới và cấp thiết trong an toàn thông tin liên quan tới phát hiện mã độc nói chung và mã độc Botnet nói riêng trên các thiết bị IoT dân sự. Trước hết xin trân trọng cảm ơn hai Thầy đã hướng dẫn nghiên cứu sinh là TS. Ngô Quốc Dũng và . Vũ Đức Thi các Thầy đã tận tình hướng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.