Giáo án GDCD lớp 12 (Học kỳ 1)

"Giáo án GDCD lớp 11 học kỳ 1" được biên soạn dành cho quý thầy cô giáo và các em học sinh để phục vụ quá trình dạy và học. Giúp thầy cô có thêm tư liệu để chuẩn bị bài giảng thật kỹ lương và chi tiết trước khi lên lớp, cũng như giúp các em học sinh nắm được kiến thức môn Công nghệ. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo. | Bài 1 PHÁP LU ẬT VÀ Đ ỜI S ỐNG I. MỤC TIÊU 1. Ki ến th ức Sau khi h ọc xong bài này HS ược KN b Nêu đ ản ch ất c ủa pl m ối quan h ệ gi ữa pl v ới đ ạ o đ ứ c. ểu đ Hi ược vai trò c ủa pl đ ối v ới Nhà n ước xh và công dân. 2. Năng l ực Năng lực t ự học năng lực t ư duy phê phán năng lực giải quyết vấn đ ề và sá ng tạo năng lực giao tiếp và hợp tác năng lực ứng dụng công ngh ệ thông tin nă ng lực qu ản lí và phát tri ển b ản thân. 3. Ph ẩm ch ất Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp yêu n ướ c ỉ trung th nhân ái chăm ch ệm ực trách nhi II. THI ẾT B Ị D ẠY H ỌC VÀ H ỌC LI ỆU SGK SGV GDCD 12 Bài tập tình huống 12 bài tập trắc nghiệm GDCD 12 ệu d Tài li ạy h ọc theo chu ẩn ki ến th ức k ỹ năng môn GDCD 12. ống pháp lu Tình hu ật liên quan đ ến n ọc. ội bài h Hiến pháp 2013. ợp lu Tích h ật ATGT Lu ật hôn nhân và gia đình. ếu đa năng hình Máy chi ảnh c ủa m ột s ố hành vi th ực hi ện đúng và vi phạm PL. ơ đ S ồ gi ấy A4 gi ấy kh ổ r ộng bút d ạ băng dính kéo phi ế u h ọ c t ậ p . III. TI ẾN TRÌNH D ẠY H ỌC A. HO ẠT Đ ỘNG KH ỞI Đ ỘNG M Ở Đ ẦU a M ục tiêu Kích thích h ọc sinh h ứng thú tìm hi ểu xem mình đã bi ết gì v ề pháp lu ậ t. ện năng l Rèn luy ực t ư duy phê phán cho h ọc sinh. b Nội dung GV định hướng HS Các em xem một s ố hình ảnh công dân ch ấ p ật giao thông đ hành pháp lu ường b ộ. ột s HS xem m ố tranh ảnh. c S ản ph ẩm Từ bài toán HS v ận d ụng ki ến th ức đ ể tr ả l ời câu h ỏi GV đ ư a ra. d T ổ ch ức th ực hi ện Bước 1 Chuy ển giao nhi ệm v ụ Bước 2 Th ực hi ện nhi ệm v ụ HS th ực hi ện nhi ệm v ụ ỏi GV nêu câu h có 1 Em nhận xét gì v ề hành vi của những người tham gia giao thông trong b ức tranh đó ừ những việc làm 2 T mà các em quan sát và tuân th ủ hằng ngày em hãy cho b iết thế nào là pháp lu ật ộc s 3 Trong cu ống pháp lu ật có c ần thi ết cho m ỗi công dân và cho em không Bước 3 Báo cáo thảo luận GV gọi một s ố HS tr ả lời HS khác nhận xét b ổ sung. Bức tranh đó là công dân chấp hành pháp luật giao thông đường b ộ v ề .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
85    47    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.