Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa phenol bằng công nghệ bùn hoạt tính theo mẻ -SBR (quy mô phòng thí nghiệm)

Đề tài "Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa phenol bằng công nghệ bùn hoạt tính theo mẻ -SBR (quy mô phòng thí nghiệm)" sẽ cho thấy khả năng xử lý nước thải có chứa phenol bằng công nghệ bùn hoạt tính theo mẻ - SBR và qua đó bổ sung luận cứ khoa học cho các đề tài nghiên cứu xoay quanh nội dung xử lý phenol bằng biện pháp sinh học bùn hoạt tính. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - ĐÀM MINH THỌ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI CHỨA PHENOL BẰNG CÔNG NGHỆ BÙN HOẠT TÍNH THEO MẺ - SBR QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG MÃ NGÀNH 8440301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƢỜNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC . BÙI XUÂN DŨNG TS. LÊ NGỌC THUẤN Hà Nội 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi thực hiện theo sự hướng dẫn của PGS. TS. Bùi Xuân Dũng và TS. Lê Ngọc Thuấn. Mọi số liệu kết quả được nêu trong luận văn đều trung thực và chưa được ai công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào khác. Nếu nội dung nghiên cứu của tôi trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên cứu nào đã được công bố tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và tuân thủ kết luận đánh giá luận văn của hội đồng khoa học. . Lạng Sơn ngày 25 tháng 10 năm 2019 Ngƣời cam đoan Đàm Minh Thọ ii LỜI CẢM ƠN Sau quá trình học tập tại trường Đại học Lâm Nghiệp và thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chứa phenol bằng công nghệ bùn hoạt tính theo mẻ -SBR quy mô phòng thí nghiệm . Tôi đã học hỏi được rất nhiều kiến thức mới trong thực tế và trau dồi nền tảng kiến thức đại học thúc đẩy bản thân quá trình tự tìm tòi nghiên cứu tài liệu tự hoàn thiện và thay đổi tu duy bản thân rèn luyện tinh thần tự giác trong tra cứu học liệu và tiếp cận các vấn đề mới phát sinh trong thực tế xoay quanh công việc của bản thân góp phần cải thiện các kỹ năng nghề nghiệp cho bản thân. Để có được những kết quả nghiên cứu này tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo phòng Đào tạo Sau đại học Khoa quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường trường Đại học Lâm nghiệp và các thầy cô đã lên lớp giảng dạy tôi trong suốt quá trình tôi học tập tại trường Đại học Lâm nghiệp. Tôi cũng xin cảm ơn các thầy cô ở phòng thí nghiệm khoa Môi Trường trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và các thầy cô khác trong Khoa đã giúp đỡ cung

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    88    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.