Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Sơn Động số 3

Việc ôn tập và hệ thống kiến thức với "Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Sơn Động số 3" được chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn nắm vững các phương pháp giải bài tập hiệu quả và rèn luyện kỹ năng giải đề thi nhanh và chính xác để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp diễn ra. Cùng tham khảo và tải về đề thi này ngay bạn nhé! | SỞ GD amp ĐT BẮC GIANG ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I TRƯỜNG THPT SƠN ĐỘNG SỐ NĂM HỌC 2021 2022 3 Môn HÓA HỌC Lớp 11. Đề thi gồm có 02 trang Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề Họ và tên thí sinh Lớp I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 điểm . Câu 1 Kim loại nào dưới đây bị thụ động hóa bởi axit HNO3 đặc nguội A. Na B. Fe C. Cu D. Mg Câu 2 Axit HNO3 là axit. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ ba chấm. A. rất yếu B. trung bình C. yếu D. mạnh Câu 3 Phương trình nào dưới đây biểu diễn đúng sự điện li của HCl trong nước A. HCl H Cl B. HClO H Cl C. HCl H Cl D. HCl H ClO Câu 4 Dung dịch nào sau đây dẫn điện được A. C2H5OH B. NaCl C. C6H12O6 D. HCHO Câu 5 Chất điện li là A. Chất dẫn điện B. Chất tan trong nước phân li ra ion C. Chất tan trong nước D. Chất không tan trong nước Câu 6 Axit H3PO4 có thể phân li trong nước theo. A. 4 nấc B. 3 nấc C. 2 nấc D. 1 nấc Câu 7 Số oxi hóa của N trong phân tử axit HNO3 là A. 5 B. 4 C. 3 D. 3 Câu 8 Số điều kiện thỏa mãn xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li là A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Câu 9 Phương trình ion thu gọn của phản ứng giữa ddNaOH với ddHCl là A. OH Cl HClO B. Na Cl NaCl C. H OH H2O D. H Cl HCl Câu 10 Axit HNO3 được điều chế trong công nghiệp qua mấy giai đoạn A. 1 B. 3 C. 4 D. 2 Câu 11 Cấu hình electron nguyên tử của nitơ là A. 1s22s22p63s23p2 B. 1s22s22p5 C. 1s22s22p1 D. 1s22s22p3 Câu 12 Một dd có nồng độ H bằng 10 3M thì pH và OH của dd này là A. pH 2 OH 10 10 M B. pH 3 OH 10 10 M C. pH 3 OH 10 11 M D. pH 10 3 OH 10 11 M Câu 13 Nhiệt phân hoàn toàn Fe NO3 3 trong không khí thu được sản phẩm gồm A. Fe NO2 O2 B. FeO NO2 O2 C. Fe2O3 NO2 O2 D. Fe2O3 NO2 Câu 14 Phan ̉ ưng nao d ́ ̀ ươi đây la phan ́ ̀ ̉ ứng trao đôi ion trong dd ̉ A. Zn 2Fe NO3 3 Zn NO3 2 2Fe NO3 2 B. 2Fe NO3 3 2KI 2Fe NO3 2 I2 2KNO3 C. Fe NO3 3 3NaOH Fe OH 3 3NaNO3 D. Zn H2SO4 ZnSO4 H2 Câu 15 Trong số các chất sau HCl NaOH NaCl HClO H3PO4. Số chất chất điện li mạnh là A. 4 B. 1 C. 3 D. 2 Câu 16 Cho các chất sau HCl NaOH NaCl H2SO4 HNO3 H3PO4. Số chất có .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    44    1    01-12-2023
144    114    3    01-12-2023
120    53    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.