Giáo trình Văn hoá doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh (Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Cao đẳng) - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Văn hoá doanh nghiệp và Đạo đức kinh doanh được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên hiểu được các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp bao gồm văn hóa quốc gia, văn hóa của người lãnh đạo, ảnh hưởng của các văn hóa bên ngoài đến văn hóa doanh nghiệp. | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP GIÁO TRÌNH MÔN HỌC ĐẠO ĐỨC KINH DOANH amp VĂN HÓA DOANH NGHIỆP NGÀNH NGHỀ QUẢN TRỊ DN VỪA VÀ NHỎ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số 323 QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 6 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp Đồng Tháp năm 2019 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. LỜI GIỚI THIỆU Ngày nay không chỉ các nhà kinh tế mà các nhà văn hóa cũng đều thống nhất cho rằng văn hoá vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế kinh doanh. Nền văn hoá là nền tảng tinh thần đảm bảo sự phát triển bền vững của xã hội thì văn hoá kinh doanh chính là nền tảng tinh thần là linh hồn cho hoạt động kinh doanh của một quốc gia. Trong thời đại toàn cầu hoá sôi động hiện nay xây dựng một nền văn hoá kinh doanh với bản sắc riêng của mình sẽ góp phần đƣa nền kinh tế các nƣớc hội nhập vào đời sống kinh tế chính trị toàn cầu. Văn hóa kinh doanh hiện nay đã trờ thành một yếu tố quan trọng và ngày càng trở nên quan trọng đối với không chỉ năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn cả đối với quyết định cùa ngƣời tiêu dùng. Giáo trình môn học Văn hoá doanh nghiệp amp Đạo đức kinh doanh nhằm trang bị cho ngƣời học những kiến thức chung về văn hoá doanh nghiệp và những kỹ năng cần thiết để tổ chức ứng dụng và phát triển các kiến thức về văn hoá kinh doanh trong hoạt động kinh tế kinh doanh. Với mục tiêu trên Giáo trình Đạo đức kinh doanh amp Văn hóa doanh nghiệp đƣợc biên soạn thành 03 chƣơng với nội dung chính nhƣ sau Chương 1 Đạo đức trong kinh doanh trình bày những nét cơ bản về đạo đức đạo đức kinh doanh trách nhiệm xã hội và các khía cạnh thể hiện đạo đức kinh doanh với các mối quan hệ hữu quan. Chương 2 Giới thiệu tổng quan về văn hóa doanh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
89    99    3    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.