Giáo trình Quản trị nhân sự (Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Trung cấp) - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Giáo trình Quản trị nhân sự được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được vai trò và tầm quan trọng của quản trị nhân sự, sự phân chia trách nhiệm nhân sự trong tổ chức, phân tích công việc, kế hoạch hóa nguồn nhân lực, đánh giá thực hiện công việc, đào tạo, đãi ngộ, tuyển dụng, động viên, tạo động lực trong lao động, hệ thống lương bổng, đãi ngộ trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo! | UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP GIÁO TRÌNH MÔN HỌC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ NGÀNH NGHỀ QUẢN TRỊ DN VỪA VÀ NHỎ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP MÃ MÔN HỌC CKT404 Ban hành kèm theo Quyết định số 323 QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 6 tháng 8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng Đồng Đồng Tháp Đồng Tháp năm 2019 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. LỜI GIỚI THIỆU Làm thế nào để quản trị nhân sự thành công và có hiệu quả đang là vấn đề khó khăn thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Sự biến đổi không ngừng của môi trƣờng kinh doanh cạnh tranh trở nên khốc liệt trong nền kinh tế thị trƣờng và phải đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của ngƣời lao động đòi hỏi các nhà quản trị phải có quan điểm tiên tiến nắm vững những phƣớng pháp hiện đại về lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực. Đứng trƣớc yêu cầu đó trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận tham khảo các kinh nghiệm thực tế ở Việt Nam cũng nhƣ trên thế giới cuốn giáo trình Quản trị nhân sự đƣợc biên soạn để đáp ứng nhu cầu giảng dạy nghiên cứu và học tập nhằm trang bị những kiến thức cơ bản rèn luyện kỹ năng thực hành về quản trị nhân sự sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh Bán hàng của Trƣờng Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Với mục tiêu trên giáo trình Quản trị nhân sự đƣợc biên soạn thành 6 chƣơng với nội dung nhƣ sau Chương 1 Tổng quan về Quản trị nhân sự trình bày những kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự một số lý thuyết về quản trị nhân sự. Chương 2 Phân tích công việc trình bày những điều kiện tiêu chuẩn phƣơng pháp các chức năng nhiệm vụ chủ yếu của công việc làm cơ sở cho việc tuyển chọn nhân viên. Khái niệm và cách xây dựng bản mô tả công việc và bản mô tả tiêu chuẩn công việc. Chương 3 Tuyển dụng nhân sự trình bày .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    540    2    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.