Batch File For new Bie

Batch File For new Bie Hi all. Bí kíp Joketery - Bat File for newbie Chuyện trước tiên mà tui fải nói là cái tut nì dành cho những ai chưa biết, ko dành cho những người đã biết! Mấy u cũng thấy là gói AIORS của tui có xài file bat để del cookies và renew ip. | Batch File For new Bie Hi all. Bí kíp Joketery - Bat File for newbie Chuyện trước tiên mà tui fải nói là cái tut nì dành cho những ai chưa biết ko dành cho những người đã biết Mấy u cũng thấy là gói AIORS của tui có xài file bat để del cookies và renew ip. Zậy thì tui làm thế nào đơn giản thôi. Hãy bắt đầu từ định nghĩa file bat . 1 file bat là 1 file văn bản như bình thường nhưng có thêm. cái đuôi bat mỗi dòng của nó là một câu lệnh dos. U có thể sọan thảo nó notepad rồi save lại thành tên gì nhớ fải giữ dấu ngoặc kép để cho notepad save đuôi bat . KHi đựơc kích họat nó sẽ thực thi từng câu lệnh dos một theo thứ tự từ trên xuống dưới Thực sự thì bạn cũng có thể xem nó như 1 ngôn ngữ lập trình vì nó có cả hơn 150 câu lệnh dos và cả những lệnh có cấu trúc như if then goto label và cả vòng lặp for nữa nhưng tui ko đề cập tới cái vấn đề đó ở đây bởi zì cái đó là dành cho advance còn ở đây tui chỉ nói tới cách xài file bat biến môi trường và list dos command thui. Đây là nội dung của renewipbat Code ipconfig flushdns ipconfig release ipconfig renew cái file nì thì ko có gì đáng nói rùi nó chỉ là 3 câu lệnh để renewip bản quyền của ghost1982 . Cái file bat nì sẽ thực thi lần lượt câu lệnh số 1 rồi tới 2 rồi tới 3. Zậy thì lỡ như 1 trong 3 câu lệnh đó bị lỗi thì sao nhỉ bat file sẽ tự động chạy tiếp lệnh tiếp theo luôn ko điếm xỉa gì tới mấy câu lệnh bị err. Vậy thì nếu u muốn nó thự hiện lệnh số 2 nếu lệnh số 1 thành công thì sao nhỉ hãy tham khảo qua cái nì Code command1 command2 thực hiện lệnh 1 rồi tới lệnh 2 command1 command2 Nếu lệnh số 1 thành công thì mới xài tiếp lệnh 2 command1 command2 nếu lệnh số 1 thất bại thì work tiếp lệnh số 2 Theo yêu cầu trên thì tui sẽ viết lại như vầy Code ipconfig flushdns ipconfig release ipconfig renew Khà khà thế thôi Còn đây là nội dung của file delcookies Code cd USERPROFILE HOMEDRIVE del Cookies . f s q oh tới file nì thì u sẽ thấy hơi kì kì nha tự nhiên có cái USERPROFILE để làm gì đó là các Biến môi trường mấy

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.