Hướng dẫn tạo bootableCD Windows XP SP1 Install

Chúng ta có rất nhiều chýõng trình ðể ghi ðĩa CD ví dụ nhý Easy CD Creator của hãng Roxio hoặc Nero Burning Rom của Ahead Software, trong bài hýớng dẫn này chúng ta sẽ sử dụng chýõng trình Nero Burning Rom | Hướng dẫn tạo bootableCD Windows XP SP1 Install Chúng ta có rất nhiều chýõng trình õể ghi ỗĩa CD ví dụ nhý Easy CD Creator của hãng Roxio hoặc Nero Burning Rom của Ahead Software trong bài hýớng dẫn này chúng ta sẽ sử dụng chýõng trình Nero Burning Rom. Tạo õĩa bằng phần mềm Nero Burning Rom Khi bạn cài ỗặt xong Nero Burning Rom thì theo mặc ỗịnh khi khởi ỗộng Nero sẽ xuất hiện các màn hình hýớng dẫn bạn hãy tắt nó ỗi ỗe màn hình chính ỗýợc khởi ỗộng. Chọn File New. trên thanh thực ỗõn. Cửa sổ New Compilation sẽ xuất hiện nhý hình dýới ỗây. Tại thẻ Boot. Trong cột bên trái chọn CD-ROM Boot sau ỗó chọn thẻ Boot. Trong khung Source of Boot Image Data chọn ô Image File . Dùng nút Browse õể chỉ ỗýờng dẫn tới thý mục C XP-SS SS-BOOT và chọn file Bạn phải chắc chắn là ô Enable Expert Settings ỗýợc chọn. Thiết lập Kind of Emulation là No Emulation. Thiết lập Load Segment of Sectors là 07C0. Thiết lập Number of Loaded Sectors là 4 Nếu bạn không chọn là 4 thì ỗĩa CD sẽ không khởi ỗộng ỗýợc . Sau khi thiết lập xong bạn chọn qua thẻ ISO. Thẻ .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.