Microsoft Windows Vista RTM x86 & x64

These direct links contain the files needed to create a Windows Vista x86 and/or x64 bootable DVD . x86 Editions Included: Windows Vista Starter Windows Vista | Microsoft Windows Vista RTM x86 x64 These direct links contain the files needed to create a Windows Vista x86 and or x64 bootable DVD . x86 Editions Included Windows Vista Starter Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Premium Windows Vista Business Windows Vista Ultimate Windows Vista Home Basic N Windows Vista Business N x64 Editions Included Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Premium Windows Vista Business Windows Vista Ultimate Windows Vista Home Basic N Windows Vista Business N DOWNLOADS x86 Files Code http 01 20373718-3318705--NOA msvista pub X13- 49120 http 01 60316070-3318705-- NOA msvista pub Vista_WIM i386 http 01 60316070-3318705-- NOA msvista pub Vista_WIM i386 x64 Files Code http msvista pub X13-49121 http msvista pub Vista_WIM X64 http msvista pub Vista_WIM X64 required for x64 Edition Code http page main id b9be91441 name Cr@ck for both x86 and x64 Code http page main id 211291441 name INSTRUCTIONS ON HOW TO CREATE THE IMAGE ISO For Vista 32-bit x86 1. Download and install vLite from Code 2. Download the three x86 files. 3. Copy and to your root folder . C 4. Double click and wait for it to extract this will create a Vista folder . C Vista 5. Delete any existing and files from the Vista sources folder . C Vista sources 6. Copy both the and files you downloaded earlier to the Vista sources folder 7. Start vLite and click Browse on the first page select the Vista folder . C Vista 8. In the new dialog that pops up select the edition you would like then click OK . Windows Vista ULTIMATE 9. .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.