Microsoft Windows XP SP2 With Update 1/2008 installed version of the 2008 Lunar New Year

The original system in the MSDN added on the basis of security patches and updates components! * No streamlined, without third-party procedures, no OEM settings! ! Genuine! Pure Security! | Microsoft Windows XP SP2 With Update 1 2008 installed version of the 2008 Lunar New Year The original system in the MSDN added on the basis of security patches and updates components No streamlined without third-party procedures no OEM settings Genuine Pure Security Automatic installation Mianjiaoguo support online updates Support SATA drives and AMD64 dual-core CPU Unremitting efforts the pursuit of perfection Update 1. Patch updated to January 10 2008 2. Upgrade Flash Player ActiveX 3. Updated for the latest version of DirectX 4. Update Windows Media Player 11 Integration 1 DirectX 1 DirectX 2 Windows Media Player 11 2 Windows Media Player 11 3 Microsoft Update ActiveX 3 Microsoft Update ActiveX 4 MSXML 4 MSXML 5 Microsoft Windows Script 5 Microsoft Windows Script 6 KB888111 Audio High Definition Driver 6 KB888111 Audio High Definition Driver 7 Malicious Software Removal Tool KB890830 7 Malicious Software Removal Tool KB890830 8 Microsoft Java Virtual Machine Build 8 Microsoft Java Virtual Machine Build 9 Macromedia Flash Player ActiveX Control 9 Macromedia Flash Player ActiveX Control 10 KB885626 Intel Pentium 4 and Intel Celeron D processor patch 11 the latest chipset AMD64 dual-core CPU drives SATA drive the great majority of the market to meet the current hardware. Special Note The system platform for IE6 WMP11 portfolio excluding IE7 support for CD-ROM DOS hard disk installation. Download 595 MB md5 E6EC3479595FFC052550A1122B49E4CB Chú ý ngôn ngữ China. Cần cài thêm gói ngôn ngữ tiếng anh Download Đã hiển thị Code __ CLICK TO DOWN đây là bản XP Pro Cop tuy nhiên cần phải cài thêm gói English vì đây là bản tiếng ĐỨc. Một số thông tin Boot from CD Integrated serial and WGA- .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.