TIny Window XP Sp2 For USB Only 112MB

-Browser: OffByOne -uTorrent -System Defragment -Hard Disk Temperature Tool -WinRAR -Installed SP2 -Able to install IE7, WP11 or any software, which runs on Windows XP SP2 -Space after install: 405 MB (Tested) | TIny Window XP Sp2 For USB Only 112MB -Browser OffByOne -uTorrent -System Defragment -Hard Disk Temperature Tool -WinRAR -Installed SP2 -Able to install IE7 WP11 or any software which runs on Windows XP SP2 -Space after install 405 MB Tested -Time to finish installing 14 minutes Tested -Turn Off time 5 sec -Tested System CPU Intel P4 Ghz RAM 512 MB HDD 20 GB 4200 RPM NTFS CD-ROM 52X Note you need to burn the ISO image to CD then start installing as normal. Download Links Code http files 7237553 http files 7243386 Password .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    6    1    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.