Windows Vista Service Pack 1 RC

Windows Vista Service Pack 1 RC includes all previously released updates for the operating system. This update also includes a small number of new functionalities, which do not significantly change customers’ experience with the operating system | Windows Vista Service Pack 1 RC includes all previously released updates for the operating system. This update also includes a small number of new functionalities which do not significantly change customers experience with the operating system. Download Windows Vista SP1 RC x86 548MB Code __ http download f 0 d f0d0fb08-fb44-4117-8bf0- 4978dec54eca Download Windows Vista SP1 RC x64 878MB Code __ http download 0 2 f 02f3a340-06e2-40d3-82e6- 88b05a08f5ac Link download Bản Vista RC chính thức từ Microsoft PHP Code http downloads FamilyID 9de6260e-4275- 482d-9524-de850c4dd91c DisplayLang en As I had posted earlier that Vista SP1 RC will be available to everyone for download Microsoft released it today You can grab the RC Windows Update script here Believe it or not Windows Update has been the best and easiest way to get Vista SP1. We beta testers have had good success installing SP1 Beta releases and RC via WU. You may be required to install at least 3 updates before the Service Pack. After installing those pre-requisites restart your machine if required wait for at least 10 mins or so and then check for updates again. You should be prompted for Service Pack update. To discuss regarding SP1 and to submit bugs please visit here Microsoft Windows Vista Service Pack 1 RC-Bản Service Pack đầu tiên của Win Vịt-Ta Windows Vista Windows Vista Service Pack 1 Release candidate RC hiên dang dc xuât hiên cho moi nguoi. Thêm sua loi cho phiên ban Beta truoc SP1 chúa dung nhùng su thay dôi duoc tâp trung vào gui nhùng su tin cây và vân dê thuc hiên dac biêt ho tro nhùng kiêu phân cúng moi và thêm su ho tro Cho Vài công nghê moi. SP1 cüng gui quan ly nào dó su triên khai và nhùng thách thúc hô tro. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.