Windows Fonts Addon Pack

Windows Fonts Addon Pack Gói Windows Fonts Addon đi kèm I. Giá trị thực tiễn của bài viết: Hỗ trợ các Windows Unattender trong việc: 1. Tạo ra một gói font có khả năng tích hợp vào bộ cài Windows (XP/2003) 2. Minh họa, làm quen với phương thức cài đặt SVCPACK II. | Windows Fonts Addon Pack Gói Windows Fonts Addon đi kèm I. Giá trị thực tiễn của bài viết Hỗ trợ các Windows Unattender trong việc 1. Tạo ra một gói font có khả năng tích hợp vào bộ cài Windows XP 2003 2. Minh họa làm quen với phương thức cài đặt SVCPACK II. Yêu cầu 1. Một bộ font với số lượng không quá 200 2. Trình WinRAR Code http 3. Trình Code http shared 6fb9vby0ws 4. Trình nLite Code http III. Chuẩn bị Tạo cây thư mục có cấu trúc như sau Trích D WindowsFontsAddonPack __01_source __02_final __ SVCPACK Cây thư mục được tạo ra có chức năng như sau Folder 01_source chứa các font cần đóng gói file và file bạn đọc tự tạo Folder 02_final chứa file kết quả .RAR và file bạn đọc tự tạo Folder SVCPACK chứa file nén dạng .EXE bằng WinRAR của bộ font cần đóng gói IV. Quy trình thực hiện Bước 1 Liệt kê tất cả các font - Dùng Notepad tạo file lưu trong folder 01_source có dạng như sau Trích fonts - Trong trường hợp của tôi nội dung file sẽ là Trích fonts Bước 2 Tạo đóng gói file nén tự bung Ghi chú phải đảm bảo rằng trong folder 01_source lúc này Đã có tất cả những font mà bạn cần Đã có file r This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 588x509. T T U j2 g- Back Forward up Search Folders Views Address D WindowsFonts AddonPack 01 _source File and Folder Tasks i7 Move the selected items Copy the selected items Publish the selected items to the Web E-mail the selected items X Delete the selected items Other Places Details ftShellToys Pi Scan for viruses Copy To. Move To. Open Enable Dlsable Digital Signature Icons Run as. Create RunOnceEx Script Copy To Folder. Move To Folder. Copy Path Send To ontinst Microsoft .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.