Windows Vienna (Seven) Transformation Pack

Microsoft sẽ xuất bản Windows Vienna (Seven) và đây là bản Transformation Pack coi thử như thế skin cần phải có Windowblind thì mới ok(tham khảo bài windowblind).màn hình bootscreen rất Pro | Windows Vienna Seven Transformation Pack Ĩ Windows Seen Energize your world. Microsoft sẽ xuất bản Windows Vienna Seven và đây là bản Transformation Pack coi thử như thế skin cần phải có Windowblind thì mới ok tham khảo bài windowblind .màn hình bootscreen rất cái Vienna explore và Windows 7 Pie Dock rất đẹp. class resizeimage onload resize_image this http img150 9010 599 border 0 v shapes _x0000_i1027 Đã hiển thị Code tải tại đây Gồm -wallpaper -bootscreen -Icons coming soon -ShellStyle -Sounds -Login -Cursors Đã hiển thị Code

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.