Windows Vista Ultimate 32Bit (x86) DVD (OEM : Permanently Actived)

Windows Vista Ultimate 32Bit (x86) DVD (OEM : Permanently Actived) - No activation REQUIRED No CD Key required No Activation + No Cr@ck You dont have to do anyting | Windows Vista Ultimate 32Bit x86 DVD OEM Permanently Actived - No activation REQUIRED No CD Key required No Activation No Cr@ck You dont have to do anyting. Also You wont have any problem with Windows Update. It work for all PC not only Dell OEM You unrar them burn it to DVD then boot boot the DVD and do a clean install. For multibooting with xp Install XP first just install via HDD. Extract the ISO and and run via HDD. This is also helpful for those who dont have a DVD writer on their system. Quote File Size GB MD5 f357318b6768d07374ae89153835c499 Code http rc- QWo3MGMlVTM . http rc- EGO3MGMlVTM . http rc- EmZ3MGMlVTM . http rc- cTO4MGMlVTM http rc- QGN4MGMlVTM . http rc- cjY3MGMlVTM http rc- QWM4MGMlVTM . http rc- EjY4MGMlVTM http rc- QzY4MGMlVTM . http rc- UjZ2MGMlVTM http rc- UTY4MGMlVTM .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.