Đổi mới khoa học và công nghệ thế giới phù hợp với nền tri thức cho sự phát triển: Phần 1

giới thiệu tới các bạn cuốn sách "Khoa học và công nghệ thế giới - Tri thức cho phát triển". Nội dung cuốn sách được trình bày trong 4 chương. Ở phần 1 này, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung Chương 1: dự báo các xu thế chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong những năm tới; Chương 2: phân tích đầu tư của thế giới cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mời các ban cùng theo dõi chi tiết nội dung cuốn sách tại đây. | Khoa học và công nghệ thế giới KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI TRI THỨC CHO PHÁT TRIỂN 1 Tri thức cho phát triển 2 Khoa học và công nghệ thế giới BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI TRI THỨC CHO PHÁT TRIỂN NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 3 Tri thức cho phát triển BAN BIÊN SOẠN Lê Xuân Định Chủ biên Nguyễn Thị Phƣơng Dung Đặng Bảo Hà Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Lê Hằng Nguyễn Khánh Linh Phạm Khánh Linh Nguyễn Mạnh Quân Nguyễn Minh Phƣợng Phùng Anh Tiến Đào Thị Thanh Vân CỤC THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA 4 Khoa học và công nghệ thế giới MỤC LỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 8 LỜI NÓI ĐẦU . 11 CHƢƠNG 1. TƢƠNG LAI CỦA CHÍNH SÁCH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO . 13 . Viễn cảnh chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo . 13 . Cam kết mới cho chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo . 15 . Năng suất và đổi mới . 24 . Toàn cầu hóa chính sách đổi mới phức tạp hơn. 27 . Vai trò của đổi mới trong năng lực cạnh tranh và chuỗi giá trị toàn cầu . 27 . Gia tăng cạnh tranh toàn cầu về nhân tài và tài sản trí tuệ . 31 . Các hoạt động đổi mới bao gồm nghiên cứu và phát triển ngày càng chuyển ra bên ngoài nhiều hơn . 35 . Thách thức và cơ hội từ các vấn đề môi trƣờng và xã hội . 41 . Đột phá công nghệ và thay đổi hệ thống . 41 . Đổi mới trong xã hội già hóa . 45 . Giáo dục và công nghệ thông tin và truyền thông và dân chủ hóa đổi mới vì lợi ích của mọi ngƣời . 48 . Hệ thống nghiên cứu toàn cầu . 51 . Hệ thống nghiên cứu toàn cầu đang mở rộng. 51 . Nhiều vấn đề nổi lên từ sự phát triển công nghệ . 54 . Hội tụ công nghệ tạo ra những thách thức . 56 . Tầm quan trọng của an ninh mạng gia tăng với sự phát triển internet. 57 . Nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp - động lực phục hồi kinh tế bền vững . 60 . Nghiên cứu và phát triển trong doanh nghiệp đƣợc duy trì và đã hồi phục một phần . 60 . Ranh giới giữa các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    71    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.