Đổi mới khoa học và công nghệ thế giới phù hợp với nền tri thức cho sự phát triển: Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Khoa học và công nghệ thế giới - Tri thức cho phát triển" sẽ tìm hiểu nội dung của hai chương còn lại trong cuốn sách. Chương 3: trình bày các vấn đề về thƣơng mại hóa tri thức; Chương 4 giới thiệu sự phát triển của các ngành công nghiệp có hàm lượng tri thức và công nghệ cao của các nước. Mời các bạn cùng tham khảo. | Khoa học và công nghệ thế giới CHƢƠNG 3 MẠNG LƢỚI VÀ THỊ TRƢỜNG TRI THỨC . Tri thức - động lực tạo ra giá trị trong thế kỷ 21 Trong thập kỷ qua KH amp CN thế giới đã trải qua những biến động to lớn. Vai trò then chốt của nó ngày càng đƣợc củng cố trong cạnh tranh kinh tế toàn cầu. Trong khi hệ thống hỗ trợ khoa học đƣợc tăng trƣởng nhờ những tiến bộ công nghệ số thì suy thoái kinh tế toàn cầu cuối thập kỷ qua dƣờng nhƣ đã ảnh hƣởng không nhỏ đến đầu tƣ cho tri thức. Những nét lớn của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua gồm Đặc điểm đầu tiên và trên hết là sự tiếp cận dễ dàng và rẻ tới những công nghệ số nhƣ băng thông rộng Internet và điện thoại di động đã đẩy nhanh sự phổ biến các công nghệ thành công nhất cải tổ toàn diện cơ cấu tổ chức nghiên cứu và tạo điều kiện cho sự phát triển các trung tâm NC amp PT của các công ty ra nƣớc ngoài. Tuy nhiên không chỉ riêng sự phổ cập các CNTT amp TT đã tạo ra sự dịch chuyển này. Sự gia tăng số thành viên và sự phát triển hơn nữa các khuôn khổ thể chế toàn cầu dạng nhƣ Tổ chức Thƣơng mại Thế giới WTO điều khiển dòng tri thức quốc tế trong thƣơng mại đầu tƣ và bảo vệ sở hữu trí tuệ đã tăng cƣờng sự tiếp cận tới những tri thức quan trọng. Sân chơi này giờ đây bao gồm nhiều hình thức chuyển giao công nghệ gắn liền với đầu tƣ và tổ chức bao gồm đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài FDI li-xăng và các hình thức phổ biến tri thức chính thức và không chính thức khác. Thứ hai các nƣớc đang nhanh chóng bắt kịp nhau về các mặt cả trong tăng trƣởng kinh tế lẫn đầu tƣ vào tri thức thể hiện bằng đầu tƣ vào giáo dục đại học và NC amp PT. Điều này có thể thấy qua số lƣợng 109 Tri thức cho phát triển lớn sinh viên tốt nghiệp trong các ngành khoa học và kỹ thuật. Ví dụ Ấn Độ đã thông qua việc thành lập 30 trƣờng đại học mới để tăng số sinh viên nhập học từ dƣới 15 triệu năm 2007 lên 21 triệu năm 2012. Những nƣớc đang phát triển mới nổi nhƣ Braxin Trung Quốc Ấn Độ Mêhicô và Nam Phi cũng đang liên tục gia tăng chi tiêu cho NC amp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.