Windows.Vista.Ultimate in 1 CD (684MB)

http://rap om/files/251 109834/Tin . .001 http://rap om/files/251 111731/Tin . .002 http://rap om/files/251 113710/Tin . .003 | in 1 CD 684MB in 1 CD 684MB system requirement 1 256 MB Ram 2 4 GB free HDD 3 good for pentium 3 see pic under removed 1 Media Center 2 DVD maker 3 Driver 4 language pack 5 table pc 6 windows sidebars 7 turn off hibernation 8 turn off AUC 9 rate computer-s performance. 10 etc . not remember support 1 prefetch 2 readyboost 3 aero 4 3D flip 5 and much more . note use this key if needed Code YFKBB-PQJJV-G996G-VWGXY--2V3X8 download Code http files 25109834 http files 25111731 http files 25113710 http files 25115132 http files 25119623 http files 25121690 http files 25121919 here s link download as fast as rapidshare but no need account premium. Code _ http w http w http w http w http w http http w pass Code _ 1 join file with hjsplit 2 use daemontools to install without burn into CD 3 use paradox crack to active or see my signature 4 can use aero and 3d flips perfect if your vga card more than 256 MB DDRam II 256 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.