Mẫu đơn xin nhập khẩu hàng hóa chuyên ngành thủy sản để khảo nghiệm, nghiên cứu, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin nhập khẩu hàng hóa chuyên ngành thủy sản để khảo nghiệm, nghiên cứu, giới thiệu tại hội chợ, triển lãm | Phụ lục 6 Tên đơn vị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số . Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Địa danh ngày tháng năm 200 ĐƠN XIN NHẬP KHẢU HÀNG HÓA CHUYÊN NGÀNH THỦY SẢN ĐỂ KHẢO NGHIệM nghiên cứu giới thiệu tại hội chợ triển lãm Kính gửi Cục Nuôi trồng thuỷ sản. - Căn cứ vào Quy chế quản lý xuất khẩu nhập khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản Ban hành kèm theo Quyết định số 15 2006 QĐ-BTS ngày 8 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản. - Căn cứ nhu cầu nhập khẩu cho mục đích Khảo nghiệm Nghiên cứu Hội chợ triển lãm Tên hội chợ triển lãm . Thời gian hội chợ triển lãm. Tên địa chỉ liên hệ của cơ sở nhập khẩu . Tel . Fax . 1. Tên thương mại 2. Tên khoa học nếu có 3. Nhà sản xuất 4. Nước xuất khẩu 5. Số lượng 6. Thời gian nhập khẩu 7. Địa điểm nhập khẩu Đề nghị Qúy Cục xem xét cấp phép Nơi nhận - Như trên - Lưu VT. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Ký tên đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.