Mẫu đề cương khảo nghiệm chế phẩm sinh học ngoài danh mục qui điịnh tại phụ lục 3

Tài liệu tham khảo mẫu đề cương khảo nghiệm chế phẩm sinh học ngoài danh mục qui điịnh tại phụ lục 3 | Phụ lục 7D ĐỀ CƯƠNG KHẢO NGHIỆM CHẾ PHẢM SINH HỌC NGOÀI DANH MỤC QUI ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC 3 1. Tên địa chỉ liên hệ của cơ sở khảo nghiệm 2. Tên địa chỉ liên hệ của đơn vị yêu cầu khảo nghiệm. 3. Tên địa chỉ liên hệ của cơ sở sản xuất sản phẩm khảo nghiệm 4. Tên sản phẩm được khảo nghiệm 5. Mục đích khảo nghiệm 6. Nội dung khảo nghiệm 7. Địa điểm khảo nghiệm 8. Thời gian khảo nghiệm. 9. Mô tả chi tiết bố trí khảo nghiệm Quy mô khảo nghiệm diện rộng diện hẹp số điểm khảo nghiệm số điểm thí nghiệm điểm dối chứng số lần nhắc lại và các chỉ tiêu theo dõi tần xuất theo dõi đủ để đánh giá Công dụng của sản phẩm Số liệu dữ liệu chứng minh công dụng ghi trên nhãn trong tiêu chuẩn chất lượng. Tỷ lệ sống tốc độ tăng trưởng của thuỷ sản nuôi thí nghiệm. 10. Tính toán số lượng sản phẩm dự kiến cần nhập khẩu cho khảo nghiệm. Người lập đề cương ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.