Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu. Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Trung tâm kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu I II. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Trung tâm kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu I II. Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết - Thời gian theo dõi tại nơi gieo trồng Theo qui định tại Quyết định số 89 2002 QĐ - BNN ngày 8 10 2002 về Qui định về kiểm dịch thực vật đối với giống cây trồng và sinh vật có ích nhập khẩu. - Hoàn tất hồ sơ 01 ngày Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước - Bộ phận tiếp nhân hồ sơ trả kết quả Trung tâm Kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu I II nhận Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu do Cục Bảo vệ thực vật gửi . Thông báo về kiểm dịch thực vật do Chi cục Kiểm dịch thục vật vùng hoặc Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu gửi. Giấy khai báo giống cây trồng nhập nội do khách hàng gửi. - Phòng Điều tra sinh vật gây hại Điều tra tại nơi gieo 2- . . .A. trồng kết quả điều tra. 3. - Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật Sau nhập khẩu. 4. - Bộ phận tiếp nhân hồ sơ trả kết quả Trả kết quả lẦ HÔ sơ Thành phần hô sơ 1. - Giấy khai báo giống cây trồng nhập nội. Số bộ hồ sơ 01 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy khai báo giống cây trồng nhập nội Phụ lục 3 Thông tư số 88 2007 TT-BNN ng. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    53    2    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.