Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền đang trong quá trình soạn thảo và được lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học. Bài viết Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đi sâu phân tích về phạm vi điều chỉnh, chính sách của Nhà nước trong phòng, chống rửa tiền và các hành vi bị cấm. | MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG DỰ THẢO LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN SỬA ĐỔI TS. Nguyễn Văn Tuân - Khoa Luật Trường Đại học Thành Đông TÓM TẮT Dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền đang trong quá trình soạn thảo và được lấy ý kiến các chuyên gia các nhà khoa học. Bài viết đi sâu phân tích về phạm vi điều chỉnh chính sách của Nhà nước trong phòng chống rửa tiền và các hành vi bị cấm. Từ khóa Phòng chống rửa tiền phạm vi điều chỉnh chính sách của Nhà nước các hành vi bị cấm. ABSTRACT The draft Law on prevention and combat of money laundering is in the process of being drafted and is being consulted by experts and scientists. The article analyzes in- depth the scope of regulation the State s policies in the prevention and combat of money laundering and prohibited acts. Keywords Prevention and combat of money laundering Scope State policy Prohibited acts. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ tế FATF và xuất phát từ yêu cầu thực Luật Phòng chống rửa tiền được tiễn phát sinh về phòng chống rửa tiền Quốc hội khóa XIII thông qua ngày trong giai đoạn này. 18 6 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày Từ đó đến nay FATF đã có 11 lần 01 01 2013 là văn bản pháp lý quy định sửa đổi các khuyến nghị dẫn đến việc về phòng chống rửa tiền theo định một số quy định tại Luật Phòng chống hướng phù hợp với thông lệ và chuẩn rửa tiền năm 2012 và các văn bản hướng mực quốc tế về phòng chống rửa tiền. dẫn thi hành không còn phù hợp với 40 Từ đó đến nay sau gần 10 năm thi Khuyến nghị hiện hành của FATF ảnh hành Luật Phòng chống rửa tiền năm hưởng đến việc thực thi cam kết của Việt 2012 công tác phòng chống rửa tiền ở Nam trong việc thực hiện các khuyến Việt Nam đã đạt được những thành tựu nghị của FATF. nhất định. Tuy nhiên bên cạnh những Vì vậy việc xây dựng Luật Phòng kết quả đạt được qua quá trình triển khai chống rửa tiền sửa đổi là cần thiết thi hành Luật Phòng chống rửa tiền năm nhằm phù hợp với các nghĩa vụ thực 2012 một số vướng mắc bất cập trong hiện điều ước quốc tế cam kết quốc tế các quy định của pháp luật phòng chống của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    81    2    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.