Kỹ thuật trồng các giống ngô mới: Phần 2 - KS. Lê Đức Nam Anh

Các giống ngô mới và kỹ thuật trồng gồm các nội dung chính sau: các vùng trồng ngô, mùa vụ sản xuất ngô ở Việt Nam; kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và bảo quản sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây. | PHẦN II KỸ THUẬT GIEO TRồNG CHĂM s ó c PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH VÀ BẢO QUẢN SẢN PHẨM Ngô đứng hàng đầu về tiềm năng năng suất so với các loại cây lấy hạt khác. Ngày nay không ít các quốc gia đạt năng suất ngô từ 8 - 10 tấn ha có những vùng rộng lớn đạt 14-15 tấn ha. Từ 1990 đến nay nước ta đã có nhiều tiến bộ đáng kể trong sản xuất ngô song năng suất và hiệu quả kinh tế vẫn còn thấp. Để nâng cao năng suất và hiệu quả trồng ngô ngoài những biện pháp tổ chức quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng và chính sách đầu tư . thì nhất thiết phải áp dụng đồng bộ hệ thông biện pháp kỹ thuật thâm canh như gieo trồng bằng hạt giống ngô tốt đặc biệt là ngô lai lựa chọn đất phù hợp làm đất kỹ sạch cỏ dại gieo trồng đúng thời vụ và đảm bảo mật độ gieo trồng phù hợp với từng giống. Tưới nước đúng kỹ thuật bón phân đầy đủ cân đối và đúng cách chăm sóc vun xới và phòng trừ sâu bệnh kịp thời có chế độ luân canh cây trồng hợp lý. I. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM só c 1. KỸ THUẬT Cơ BẢN a. Chọn giông ngô tốt năng suất cao có thời gian sinh trưởng phù hợp Trên cơ sở các giông ngô tốt đã khuyến cáo để chọn 99 giông ngô phù hợp cho từng mùa vụ và cơ cấu cây trồng né tránh những bất lợi tận dụng tối đa những thuận lợi về đất đai nhiệt độ ánh sáng. chúng ta cần nắm vững thời gian sinh trưởng của các nhóm giống ngô ở từng vùng sinh thái chính như ở bảng 1. Bảng 1 Phân nhóm giống ngô theo thời gian sinh trưởng ngày v Vùng D u y ê n hải m iền C ác tỉnh phía T ây N guyên T rung và Nam Nhóm Bắc Bộ C h ín sớ m Dưới 105 n g à y Dưới 95 n g à y Dưới 90 n g à y C h ín tru n g b ìn h 105 - 120 n g à y 95 - 110 n g à y 9 0 - 100 n g à y C h ín m u ộ n T rê n 120 n g à y T rê n 110 n g à y T rê n 100 n g à y Ghi chú Theo thời gian sinh trưởng của vụ xuân Theo thời gian sinh trưởng cửa vụ hè thu Vụ ỉ b. Đảm bảo thời vụ gieo tốt nhất của từng vùng Các tỉnh miền núi phía Bắc Thường chỉ có 1 vụ ngô xuân gieo từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 tuỳ điều kiện cụ thể của từng nơi. Các tỉnh trung du và đồng bằng sông Hồng - Ngô .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    57    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.