Bài giảng Lập trình web nâng cao: Chương 3 - Trường ĐH Văn Hiến

Bài giảng Lập trình web nâng cao: Chương 3 Làm việc với Hàm và Mảng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tìm hiểu về Hàm - Funtion; Tìm hiểu về Mảng - Array. Mời các bạn cùng tham khảo! | 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 1 Chương 3 Làm việc với Hàm và Mảng 01 Tìm hiểu về Hàm - Funtion 02 Tìm hiểu về Mảng - Array 03 04 05 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 2 Hàm - Funtion 1. Định nghĩa hàm 01 2. Truyền tham số 3. Trả về giá trị 02 04 05 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 3 Định nghĩa hàm Hàm do người dùng định nghĩa cho phép xử lý những tác vụ lặp đi 01lại trong ứng dụng. lặp Tên hàm có thể là một tổ hợp bất kỳ những chứ cái con số và dấu 02 dưới nhưng phải bắt đầu từ chứ cái hoặc dấu gạch dưới. gạch Cú pháp khai báo hàm 04 05 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 4 Định nghĩa hàm - ví dụ Định 01 nghĩa hàm tinh truyền vào 3 tham số 02 04 05 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 5 Truyền tham số Truyền tham trị. 01 Truyền tham biến thêm dấu amp trước biến. Truyền giá trị mặc định cho tham số. 02 Ví dụ truyền tham trị 04 05 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 6 Truyền tham số Ví dụ truyền tham biến 01 02 04 05 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 7 Truyền tham số Ví dụ truyền giá trị mặc định cho tham số 01 02 Gọi hàm 04 05 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 8 Giá trị trả về của hàm Câu 01lệnh return trả về giá trị của hàm. 02 Sử dụng return hoặc exit để thoát khỏi hàm. 04 05 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 9 Mảng - Array 01 mảng Tạo Xác định các phần tử mảng 02 Key và Value Lấy Sắp xếp mảng Cắt nối mảng 04 05 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 10 Tạo mảng 01 giá trị cho tương ứng các key Thêm 02 04 05 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 11 Kiểm tra biến mảng 01dụng hàm is_array bien để kiểm tra biến mảng. Hàm Sử này trả về giá trị true hoặc false. 02 Kết quả 04 05 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 12 Thêm xóa phần tử mảng 01 giá trị đầu mảng cú pháp Thêm 02dụ Ví 04 05 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 13 Thêm xóa phần tử mảng Xóa phần tử vào đầu mảng cú pháp 01 02 Ví dụ 04 05 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 14 Thêm xóa phần tử mảng Thêm phần tử vào cuối mảng cú pháp 01 02 Ví dụ 04 05 24 05 2021 Lập trình web nâng cao 15 Thêm xóa phần tử mảng xóa phần tử vào cuối .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    100    1    18-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.