Mẫu đăng ký lưu hành thuốc thú y

Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký lưu hành thuốc thú y | NHA DANG KY CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Tu do - Hanh Phuc So . DK-CT Dia danh ngay thang nam 200 DON DANG KY LUU HANH THUOC THU Y Kinh gui Cue Thu y Can cu van ban so 788 TY-QLT ngay 05 12 2003 cua Cue Thu y ve viec huong dang ky de duoc phep luu hanh thuoc thu y tai Viet Nam NHA DANG KY H U HANH SAN PHAM THUOC THU Y Ten nha dang ky . Dia chi . So dien thoai .So Fax. Email . Cac chi nhanh neu co . NHA SAN XUAT SAN PHAM THUOC THU Y Ten . Dia chi . So dien thoai .So Fax. Email Chúng tôi xin đăng ký lưu hành sản phẩm thuốc thú y sau đây - Tên của sản phẩm - Dạng bào chế của sản phẩm - Thành phần và hàm lượng các chất có trong sản phẩm - Các dạng đóng gói của sản phẩm - Chỉ định điều trị và liều lượng sử dụng cho từng loài động vật - Thời gian ngừng sử dụng thuốc đối với từng loài động vật để khai thác thịt trứng và sữa nếu cần thiết Khi được phép lưu hành chúng tôi cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về thuốc thú y và các điều luật khác có liên quan. Nơi nhận - Như trên - Lưu công ty ĐẠI DIỆN NHÀ ĐĂNG KÝ Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu TÓM TẮT ĐẶC TÍNH CỦA SẢN PHẨM SPC Summary of Product Characteristic 1 Tên của sản phẩm 2 Dạng bào chế của sản phẩm 3 Đường dùng thuốc 4 Thành phần hàm lượng hoạt chất có trong công thức của sản phẩm 5 Những đặc tính dược lý của sản phẩm bao gồm - Đặc tính dược lực học - Đặc tính dược động học 6 Những chỉ định về điều trị và liều lượng sử dụng 7 Những cảnh báo khi sử dụng 8 Những cảnh báo cho người sử dụng thuốc để phòng trị bệnh cho động vật 9 Thời gian ngừng sử dụng thuốc withdraw time 10 Những thông tin về sử dụng thuốc 11 Tên và địa chỉ đầy đủ của nhà sản xuất ĐẠI DIỆN NHÀ ĐĂNG KÝ Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu Mã hiệu biểu mẫu BM-08 CTY-05 Ngày ban hành 23 5 .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.