Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y | Ten co so CONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM So Doc lap - Tu do - Hanh phuc Dia danh ngay thang nam 200. DON DE NGHI THAY DOI BO SUNG NOI DUNG GIAY CHENG NHAN LUU HANH THUOC THU Y Kinh gui Cue Thu y Can cu Phap lenh Thu y 2004 va Nghi dinh so 33 2005 ND-CP ngay 15 3 2005 cua Chinh phu Quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Phap lenh Thu y 2004 Can cu Qui che dang ky luu hanh thuoc thu y ban hanh kem theo Quyet dinh so. 2007 QD-BNN ngay thang nam 2007 cua Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon Ten co so de nghi . Dia chi . So dien thoai . So Fax . Email . Xin giai trinh ve nhung noi dung thay doi trong giay phep luu hanh nhu sau TT Ten san pham So luu hanh Noi dung thay doi bo sung Ly do 1. . . Chúng tôi xin gửi kèm theo giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp còn giá trị những tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị thay đổi bổ sung. Kính đề nghị Cục Thú y xem xét giải quyết. Nơi nhận - Như trên - Lưu ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ký tên đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.