Mẫu đơn xin kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc thú y

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin kiểm tra điều kiện sản xuất thuốc thú y | Tên cơ sở. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ngày tháng năm 200. ĐƠN XIN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH THUỐC THÚ Y Kính gửi Cục Thú y - Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004 - Căc cứ Nghị định số 33 2005 NĐ-CP ngày 15 3 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y Nội dung công văn . Kính đề nghị Cục Thú y xem xét và tiến hành kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh thuốc thú y của Công ty chúng tôi. Chúng tôi cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về thú y và các điều luật khác có liên quan. Xin trân trọng cảm ơn. . Nơi nhận - Như trên - Lưu. ĐẠI DIỆN CƠ SỞ Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu Tên cơ sở. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ngày tháng năm 200. TỜ TRÌNH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH THUỐC THÚ Y 1 Địa điểm sản xuất kinh doanh - Địa chỉ - Điện thoại liên hệ FAX 2 Nhà xưởng sản xuất kinh doanh - Diện tích - Bố trí các chuyên sản xuất 3 Trang thiết bị dụng cụ dùng trong sản xuất - Số lượng chủng loại công suất thiết bị với từng dây chuyền sản xuất. 4 Kho chứa - Trang thiết bị bảo quản giá kệ .thiết bị theo dõi điều kiện bảo quản. 5 Nhân sự - Tham gia quản lý bằng cấp hay chứng chỉ chuyên môn - Tham gia sản xuất nhân viên bán hàng bằng cấp hay chứng chỉ chuyên môn

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.