Mẫu giấy phép hoạt động thủy sản trong vùng biển của Việt Nam

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy phép hoạt động thủy sản trong vùng biển của Việt Nam | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Socialist Republic of Vietnam Independence - Freedom - Happines ----------------------------- ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG THỦY SẢN TRONG VÙNG BIỂN CỦA VIỆT NAM License application Form for Fisheries operation in Vietnam seas 1. Người xin phép Applicant - Họ tên cá nhân tổ chức Name of person or orgnization - Điạc chỉ cá nhân hoặc nơi đặt đại diện tại Việt Nam Nếu có Address of representative representative office in Viet nam if available 2. Tàu xin hoạt động tại Việt Nam Vessel conducting fisheries activities in Vietnam - Tên tàu nếu có - Màu sơn nếu có Name of vessel if available Color if available - Mô tả đặc điểm Description - Số đăng ký Registration number - Nơi dăng ký Registration place Tổng số người làm việc trên tàu Number of people Working on board Trong đó Includning - Người nước ngoài Foreigner - Người Việt Nam nếu có Vietnamese if any - Hô hiệu máy thông tin - Tần số làm việc Calling out information of vessel Radio frequency - Công suất động cơ chính Power of main engine 3. Thuyền trưởng hoặc người quản lý tàu Captain or vessel manager - Họ và tên Full name - Sinh ngày tháng năm Date of birth - Quốc tịch Nationality - Nơi sinh Place of birth - Địa chỉ thường trú Residence 4. Xin hoạt động trong lĩnh vực đánh dấu vào mục phù hợp Field of activity - Điều tra thăm dò quyền lợi thuỷ sản Servey exploration - Khai thác thuỷ sản Capture fisheries Nghề Fishing gears - Huấn luyện kỹ thuật Technical training - Chuyển giao công nghệ Technology transfer - Kinh doanh thu mua vận chuyển thuỷ sản Trade purchase transportation 5. Địa điểm và thời gian xin phép Area and duration for activites - Địa điểm khu vực hoạt động Area of operations Thời gian tiếp tục hoạt động . Period of operation . 6. Cam kết Commitment Khi hoạt động trong vùng biển của Việt Nam chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam các quy định ghi trong Giấy phép hoạt động thuỷ sản các điều khoản

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.