Mẫu đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y | Tên cơ sở. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ngày tháng năm 200. ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y Kính gửi Cục Thú y Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004 và Nghị định số 33 2005 NĐ-CP ngày 15 3 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y 2004 Căn cứ Qui chế đăng ký lưu hành thuốc thú y ban hành kèm theo Quyết định số. 2007 QĐ-BNN ngày tháng năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc thú y đã được Cục trưởng Cục Thú y cấp Công ty chúng tôi xin gia hạn các sản phẩm sau đây TT Tên sản phẩm Số giấy chứng nhận Số đăng ký Ngày hết hạn Những thay đổi của sản phẩm nếu có 1. 2. 3. . . Chúng tôi xin gửi kèm theo Giấy chứng nhận lưu hành xin gia hạn và những giấy tờ liên quan đến những thay đổi của sản phẩm nếu có Kính đề nghị Cục Thú y xem xét giải quyết. . Nơi nhận - Như trên - Lưu. ĐẠI DIỆN CƠ SỞ Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.