Mẫu đơn xin xuất khẩu hoặc nhập khẩu nguồn gen vật nuôi quí hiếm

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin xuất khẩu hoặc nhập khẩu nguồn gen vật nuôi quí hiếm | TÊN CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRAO ĐỔI NGUỒN GEN VẬT NUÔI QUÍ HIẾM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số ĐƠN XIN XUẤT KHẨU HOẶC NHẬP KHẨU NGUỒN GEN VẬT NUÔI QUÍ HIẾM Kính gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1. Tên cơ quan đề nghị trao đổi nguồn gen vật nuôi quí hiếm 2. Địa chỉ 3. Mục đích xuất khẩu hoặc nhập khẩu nguồn gen vật nuôi quí hiếm ghi rõ tên văn bản hợp tác quốc tế 4. Tên cơ quan nước nhận hoặc gửi đến 5. Tóm tắt số lượng khối lượng hiện trạng nguồn gen vật nuôi quí hiếm xuất hoặc nhập chi tiết được trình bày ở phần lý lịch nguồn gen vật nuôi quí hiếm 6. Thời gian xuất khẩu hoặc nhập khẩu 7. Cam đoan a Đối với đơn xin xuất .Xin cam đoan nguồn gen vật nuôi quí hiếm xin xuất trên đây không phải là những nguồn gen quí hiếm thuộc bí mật quốc gia. b Đối với đơn xin nhập .Cam kết thực hiện đúng Pháp lệnh giống vật nuôi Pháp lệnh Thú y và các qui định hiện hành của Nhà nước. Kính đề nghị Bộ xem xét giải quyết. . Nơi nhận - Như trên - Cục Chăn nuôi Thủ trưởng cơ quan - Lưu VT. Ký tên đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.