Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến sự ra hoa của cây sacha inchi (Plukenetia volubilis L.)

Nghiên cứu "Ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng đến sự ra hoa của cây sacha inchi (Plukenetia volubilis L.)" nhằm đưa ra giải pháp trong quy trình sản xuất cây sacha inchi tại vùng Đông Nam Bộ nói riêng và cho Việt Nam nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo! | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 04 137 2022 Cohen . 2003. Human population the next half Ismail A. and omson M. 2011. Molecular breeding century. Science 302 5648 1172-1175. of Rice for problem soils. In Varshney RK ed. Costa Long . and . Ort 2010. More than taking the heat de Oliveira A. Root Genomics. Springer Berlin crops and global change. Current Opinion in Plant Heidelberg 289-311. Biology 13 3 241-248. Roder W. Keoboulapha B. Vannalath K. amp Phouaravanh Golomb L. 1976. e origin spread and persistence of B. 1996. Glutinous Rice and Its Importance for Hill glutinous rice as a staple crop in mainland Southeast Farmers in Laos. Economic Botany 50 4 401-408. Asia. Journal of Southeast Asian Studies 7 1 1-15. anasilungura K. Kranto S. Monkham T. Chankaew Gregorio . 1997. Tagging salinity tolerance genes in S. and Sanitchon J. 2020. Improvement of a RD6 Rice rice using ampli ed fragment length polymorphism Variety for Blast Resistance and Salt Tolerance through AFLP . esis PhD . University of the Philippines Marker-Assisted Backcrossing. Agronomy 10 8 Los Baños the Philippines 118 pages. 1118. https agronomy10081118. Evaluation of salt tolerance of glutinous rice lines in salted Yoshida solution and on natural saline soil Nguyen Van Tuan Anh Nghi Khac Nhu Bui anh Liem Abstract Studies on salt tolerance of glutinous rice are still limited in Viet Nam so research on salt-tolerant glutinous rice varieties is necessary. Evaluation experiment of salinity tolerance of 100 glutinous rice lines was carried out in salted Yoshida solution and natural saline soil for 21 days in order to select potential salt-tolerant lines for suitable glutinous rice cultivation in response to climate change. e results showed that QTL Saltol plays a key role in glutinous rice salt tolerance both in salted Yoshida solution and natural saline soil. Fourteen 14 glutinous rice lines with good salt tolerance for 21 days in both salted Yoshida .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.