Mẫu giấy đăng ký thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy đăng ký thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y | TT 1 2 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐĂNG KÝ THỬ NGHIỆM KHẢO NGHIỆM THUÓC THÚ Y Địa danh . Kính gửi Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp Phát triền nông thôn Cơ sở đăng ký thử nghiệm khảo nghiệm thuốc thú y . Địa chỉ Số điện thoại Cơ sở thử nghiệm khảo nghiệm thuốc thú y . Địa chỉ Số điện thoại Đề nghị được thử nghiệm khảo nghiệm các loại thuốc vắc xin. sau Tên thuốc thú y Thành phần và đường dùng thuốc thành đường phần dùng Các chỉ tiêu đăng ký thử nghiệm khảo nghiệm Loại đông vật 1 và quy mô khảo nghiệm Loài Số lượng đực Ịcái Loại đông vật 2 và quy mô khảo nghiệm Loài Số lượng đực 2Qcái Formatted Font Bold Loại đông vật 3 và quy mô KN Ghi I__ . Formatted Centered chi Formatted Table Formatted Centered Formatted Centered Formatted Centered a. Thời gian dự kiến bắt đầu b. Thời gian dự kiến kết thúc c. Địa điềm d. Nội dung thử nghiệm khảo nghiệm - Hiệu lực - An toàn - Các chỉ tiêu khác. Chúng tôi cam kết chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về thử nghiệm khảo nghiệm thuốc thú y. Hồ sơ kèm theo - Hợp đồng thử nghiệm khảo nghiệm - Đề cương thử nghiệm khảo nghiệm - Hồ sơ kỹ thuật theo Hồ sơ đăng ký - Các giấy tờ khác có liên quan ĐẠI DIỆN Ký và đóng dấu phi chú Ghi rõ bên cạnh tên thuốc cá ký hiêu sx cho đăng ký sản xuất mới nk Cho đăng ký nhâp khau nc cho thuốc trong chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước đã được Bô Nông nghiệp và PTNT cho phép sản xuất thử tdk cho thuốc đã được cấp đăng ký sản xuất nhưng xin phép thay đổi về công thức thành phần dạng thuốc tiêu chuan chất lượng. .__ Deleted n Formatted Tabs Left Formatted Tabs Left Formatted Font Bold Deleted Formatted Font Italic Deleted Deleted Deleted Formatted Font 10 pt .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
315    8    1    20-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.