Mẫu giấy khai báo giống cây trồng nhập nội

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy khai báo giống cây trồng nhập nội (Ban hành kèm theo Thông tư số 88 /2007/TT-BNN ngày 01tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) | Phụ lục 3 TỔ CHỨC CÁ NHÂN NHẬP KHẢU GIỐNG CÂY TRỒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .ngày . GIẤY KHAI BÁO GIỐNG CÂY TRỒNG NHẬP NỘI Ban hành kèm theo Thông tư số 88 2007 TT-BNN ngày Oltháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kính gửi . Tổ chức Cá nhân . Địa chỉ . Điện thoại .Fax .Email . Nhập khẩu và đưa vào gieo trồng trên địa bàn tỉnh . các loại giống cây trồng sau STT Tên giống Xuất xứ Đơn vị tính Số lượng Địa điểm gieo trồng xã huyện Thời gian nhập khẩu Tổ chức Cá nhân khai báo Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên Ghi chú Tô chức cá nhân nhập khẩu giống cây trồng phải nộp giấy khai báo này cho Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh khi đưa giống cây trồng nhập khẩu vào địa bàn tỉnh. có thể gửi trước qua fax email

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.