The rural households’ choice of contract farming: A case study of subsequent effect of improved UPL and rice technology in Yunnan province, China

The paper "The rural households’ choice of contract farming: A case study of subsequent effect of improved UPL and rice technology in Yunnan province, China" aims to identify the possible subsequent effect of IURT on the rural households’ choice of contract farming. The survey data of 508 households from 2000 to 2004, 141 households from 2007 and 252 households from 2010 were obtained, which were distributed from 20 villages in southern upland Yunnan, China. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
386    15    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.