Achievements and issues of the agro-food value chain in Vietnam

The research "Achievements and issues of the agro-food value chain in Vietnam" object of this study was the changes in agro-food value chain in Vietnam, based on the review of various secondary documents. The study was focused on the change of agro-food value chain during period of 2013 - 2018 in Vietnam. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
164    78    2    22-05-2024
37    71    1    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.