Mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt sản xuất thuốc "

Tài liệu tham khảo Mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt sản xuất thuốc " | Mau số 02 GMP TÊN CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ngày tháng năm BẢN TÁI ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC hành tốt sản xuất THUỐC Kính gửi Cục Thú y 1. Tên cơ sở 2. Địa chỉ 3. Điện thoại Fax E-Mail Căn cứ Quyết định số 08 2004 QĐ-BNN-TY ngày 30 tháng 3 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai áp dụng các nguyên tắc tiêu chuẩn Thực hành tốt sản xuất thuốc GMP Căn cứ phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1398 TY-QLT ngày 04 9 2008 của Cục trưởng Cục Thú y Sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá nội bộ Cơ sở chúng tôi xin tái đăng ký kiểm tra GMP đối với các dây chuyền sản xuất thuốc sau đây Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây 1. Những thay đổi của cơ sở trong 02 năm triển khai Thực hành tốt sản xuất thuốc . 2. Báo cáo khắc phục các tồn tại trong kiểm tra lần trước 3. Báo cáo tóm tắt về huấn luyện đào tạo của cơ sở. 4. Báo cáo tóm tắt hoạt động của cơ sở trong 02 năm qua. 5. Danh mục thiết bị hiện có của nhà máy. 6. Danh mục các SOP. 7. Danh mục các mặt hàng đang sản xuất 8. Báo cáo tự thanh tra và đánh giá của cơ sở trong đợt gần nhất về triển khai Thực hành tốt sản xuất thuốc . Giám đốc cơ sở Ký tên ghi rõ họ tên đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    20    1    20-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.