Mẫu bản đăng ký kiểm tra " thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc "

Tài liệu tham khảo Mẫu bản đăng ký kiểm tra " thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc " | - Mau số 03 GMP TÊN CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ngày tháng năm BẢN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC hành tốt phòng kiểm NGHIỆM THUỐC Kính gửi Cục Thú y 1. Tên cơ sở 2. Địa chỉ 3. Điện thoại Fax E-Mail Sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá nội bộ Cơ sở chúng tôi xin đăng ký với Cục Thú y được kiểm tra Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc-GLP . Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây 1. Tài liệu huấn luyện Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc . 2. Sơ đồ tổ chức biên chế của cơ sở kể cả các bộ phận có liên quan . 3. Sơ đồ vị trí địa lý và thiết kế của phòng kiểm nghiệm kèm sơ đồ hệ thống cung cấp khí. 4. Danh mục các trang thiết bị phân tích của cơ sở. 5. Danh mục các SOP hiện có 6. Danh mục các loại sản phẩm cơ sở thực hiện kiểm tra chất lượng. 7. Biên bản tự thanh tra Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc . Giám đốc cơ sở Ký tên và đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.