Mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt bảo quản thuốc "

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản tái đăng ký kiểm tra " thực hành tốt bảo quản thuốc "', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Mau số 06 GMP TÊN CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . ngày tháng năm BẢN ĐĂNG KÝ TÁI KIỂM TRA THỰC hành tốt bảo quản THUỐC Kính gửi Cục Thú y 1. Tên cơ sở 2. Địa chỉ 3. Điện thoại Fax E-Mail Sau khi tiến hành tự thanh tra và đánh giá nội bộ Cơ sở chúng tôi xin đăng ký với Cục Thú y được tái kiểm tra Thực hành tốt bảo quản thuốc . Chúng tôi xin gửi kèm bản đăng ký này các tài liệu liên quan sau đây 1. Những thay đổi của cơ sở trong 02 năm triển khai Thực hành tốt bảo quản thuốc . 2. Báo cáo khắc phục các tồn tại trong kiểm tra lần trước 3. Báo cáo tóm tắt về huấn luyện đào tạo. 4. Báo cáo tóm tắt hoạt động của kho trong 02 năm qua. 5. Danh mục thiết bị hiện có của kho. 6. Danh mục các SOP. 7. Danh mục chủng loại sản phẩm bảo quản tại kho. 8. Báo cáo tự thanh tra và đánh giá của cơ sở trong đợt gần nhất về triển khai Thực hành tốt bảo quản thuốc . Giám đốc cơ sở Ký tên và đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.