Mẫu báo cáo quá trình lưu hành thuốc thú y

Tài liệu tham khảo Mẫu báo cáo quá trình lưu hành thuốc thú y (Từ khi được cấp số đăng ký đến khi đăng ký lại) | BÁO CÁO QUÁ TRÌNH LƯU HÀNH THUỐC THÚ Y Từ khi được cấp số đăng ký đến khi đăng ký lại 1. Tên nhà đăng ký Tên nhà sản xuất Địa chỉ Địa chỉ Số điện thoại Số điện thoại Số Fax Số Fax 2. Tên sản phẩm số đăng ký đã được cấp 3. Công thức bào chế 4. Dạng bào chế của sản phẩm 5. Lưu hành trên thị trường Có Không Vi phạm chất lượng Có Không Nếu có thì ghi rõ Số lần sai phạm Loại vi phạm 6. Vi phạm quy chế quy định liên quan đến đăng ký lưu hành thuốc thú y Có Không Nếu có thì ghi rõ Số lần sai phạm Loại vi phạm 7. Thay đổi trong thời gian giấy phép lưu hành còn hiệu lực Có Không Nếu có thay đổi thì phải gửi kèm theo ban sao công văn cho phép 8. Thay đổi khi đăng ký lại giấy phép lưu hành gần hết hoặc hết hiệu lực Có Không Nếu có thay đổi thì phải ghi rõ nội dung thay đổi so với hồ sơ đăng ký đã được duyệt Nếu không có thay đổi thì phải cam kết không có bất kỳ sự thay đổi nào so với hồ sơ đăng ký đã được duyệt 9. Những ý kiến khác từ khách hàng về sản phẩm thuốc thú y khi lưu hành trên thị trường Đại diện nhà đăng ký lưu hành Đại diện nhà sản xuất thuốc Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.