Vai trò của siêu âm trục thần kinh trong gây tê tủy sống

Sử dụng mốc giải phẫu qua da được chứng minh là không chính xác trong việc xác định vị trí gây tê tủy sống. Bài viết Vai trò của siêu âm trục thần kinh trong gây tê tủy sống trình bày đánh giá sự tương đồng về vị trí khe gian đốt sống giữa xác định bằng mốc giải phẫu qua da và bằng siêu âm. | Y Học TP. Hồ Chí Minh Phụ Bản Tập 24 Số 3 2020 Nghiên cứu Y học VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRỤC THẦN KINH TRONG GÂY TÊ TỦY SỐNG Nguyễn Thị Vân Anh1 Nguyễn Thị Thanh2 TÓM TẮT Mục tiêu Sử dụng mốc giải phẫu qua da được chứng minh là không chính xác trong việc xác định vị trí gây tê tủy sống. Mục đích của nghiên cứu của chúng tôi là đánh giá sự tương đồng về vị trí khe gian đốt sống giữa xác định bằng mốc giải phẫu qua da và bằng siêu âm. Đối tượng - Phương pháp nghiên cứu Mẫu nghiên cứu gồm 100 bệnh nhân được lên chương trình phẫu thuật điều trị bệnh trĩ dưới gây tê tủy sống tại bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh từ tháng 12 2018 đến tháng 4 2019. Khe gian đốt sống được xác định bằng mốc giải phẫu qua da và siêu âm trục thần kinh kiểm tra đo khoảng cách da màng cứng trên siêu âm tại L3 L4. Kết quả Tỷ lệ tương đồng về vị trí khe gian đốt sống giữa phương pháp mốc giải phẫu và siêu âm là 59 . Trong 41 trường hợp không tương đồng 1 bệnh nhân cao hơn 2 khe gian đốt sống khi siêu âm so với mốc giải phẫu 37 bệnh nhân cao hơn 1 khe gian đốt sống 3 bệnh nhân thấp hơn 1 khe gian đốt sống. Khoảng cách da màng cứng trên siêu âm tại vị trí L3 - L4 với kết quả là 3 83 3 50 4 09 cm. Kết luận Không có sự tương đồng cao giữa siêu âm và sử dụng mốc phẫu khi xác định vị trí khe gian đốt sống. Khi không đồng thuận thì xác định bằng siêu âm cho vị trí khe gian đốt sống thường cao hơn. Từ khóa siêu âm trục thần kinh gây tê tủy sống ABSTRACT THE ROLE OF NEURAXIAL ULTRASOUND IN SPINAL ANESTHESIA Nguyen Thi Van Anh Nguyen Thi Thanh Ho Chi Minh City Journal of Medicine Supplement of Vol. 24 - No. 3 - 2020 88 - 93 Objectives Palpation has been shown to be inaccurate at identifying lumbar interspinous spaces. The aim of this study was to compare the intervertebral space levels of palpation with the level determined by ultrasound and measure the depth to the epidural space. Methods 100 patients scheduled for hemorrhoid surgery under spinal block were enrolled in this study. The intervertebral .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
101    246    5    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.