Mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật

Tài liệu tham khảo Mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật (Ban hành kèm theo Quyết định số 91 /2008/QĐ-BNN ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) | Mầu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật Ban hành kèm theo Quyết định số 91 2008 QĐ-BNN ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số . GP-BVTV Hà Nội 200. GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Căn cứ Quyết định số 17 QĐ-BNN-TCCB ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục bảo vệ thực vật Căn cứ Quyết định số . QĐ-BNN-TCCB ngày . tháng . năm 200. của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Uỷ quyền giải quyết công việc cho Cục trưởng Cục bảo vệ thực vật Căn cứ nhu cầu nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật tại công văn số. ngày tháng .năm. của. Cục Bảo vệ thực vật đồng ý để năm . thuốc bảo vệ thực vật . với khối lượng sau đây nhập khẩu trong . 1 Số TT Khối lượng thuốc được nhập khẩu tấn lít Xuất xứ Ghi chú Chế phẩm trung gian nguyên liệu Thuốc thành phẩm Tên chế phẩm Khối lượng Tên thành phẩm Khối lượng Tổng cộng Mục đích nhập khẩu 2 Thời gian nhập khẩu từ ngày ký đến. Địa điểm nhập khẩu . Ghi chú . CỤC TRƯỞNG 1 Ghi trong danh mục hạn chế sử dụng ở Việt Nam hoặc ghi chưa có trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam 2 Không cần ghi nội dung này đối với nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục hạn chế sử dụng ở Việt .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    15    1    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.