NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN PRA

Phụ lục 2. (Ban hành kèm theo Quyết định số 48 /2007/QĐ-BNN ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Những thông tin cung cấp phải được cập nhật hoặc có giá trị sử dụng của cơ quan kiểm dịch thực vật nước xuất khẩu | Phụ lục 2. Ban hành kèm theo Quyết định số 48 20Ỏ7 QĐ-BNN ngày 29 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN PRA Những thông tin cung cấp phải được cập nhật hoặc có giá trị sử dụng của cơ quan kiểm dịch thực vật nước xuất khẩu. 1. Thực vật và sản phẩm thực vật Tên khoa học Tên thông thường Giống chống chịu hoặc không chống chịu dịch hại Nước đã từng nhập khẩu hàng hoá này. 2. Vùng sản xuất Khu vực sản xuất xã huyện tỉnh Vị trí khu vực sản xuất trên bản đồ quốc gia và tỉnh Năng lực xuất khẩu tấn năm . 3 Phương pháp canh tác Những chương trình giám sát chung và quản lý dịch hại Thông tin từ những khu vực không nhiễm dịch hại Phương pháp và thời gian thu hoạch Biện pháp bảo vệ thực vật tại địa phương nhằm loại trừ dịch hại tại vườn . 4 Danh mục dịch hại Tên khoa học Vị trí phân loại Tên gọi khác Tên thông thường Những ký chủ giống bị sâu bệnh hại Bộ phận cây bị hại Triệu chứng bị hại Phân bố Tình trạng dịch hại phổ biến hoặc thỉnh thoảng xuất hiện Biện pháp quản lý Canh tác nhổ bỏ cây bị bệnh luân canh cây trồng khử trùng vệ sinh vườn dùng bẫy bắt côn trùng. Sinh học sử dụng thiên địch phòng trừ dịch hại bỏ vụ giống chống chịu. Vật lý Hóa học loại thuốc phòng trừ dịch hại phương pháp thời gian số lần sử dụng. Tài liệu tham khảo về đặc tính sinh học của dịch hại Cơ sở dữ liệu về các vấn đề đã nêu. 5. Bao gói hàng hoá Phương pháp bao gói Quy trình kiểm tra tỉ lệ kiểm tra Biện pháp xử lý sau thu hoạch Điều kiện và sự an toàn của kho bảo quản. 6. Chương trình xuất khẩu chính sách hoạt động Các đối tác thương mại Thủ tục cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch đang áp dụng theo tiêu chuẩn trường hợp đặc biệt các giấy tờ khai báo bổ sung . 7. Bản sao các tài liệu liên quan Annex 2. Attached to Decision 48 Z2007 QD-BNN dated 29 May 2007 By the Minister of Agriculture and .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
202    16    1    23-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.