Web Client Programming with Perl-Chapter 3: Learning HTTP- P2

Tham khảo tài liệu 'web client programming with perl-chapter 3: learning http- p2', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chapter 3 Learning HTTP- P2 PUT Store the Entity-Body at the URL When a client uses the PUT method it requests that the included entity-body should be stored on the server at the requested URL. With HTML editors it is possible to publish documents onto the server with a PUT method. Revisiting the PUT example in Chapter 2 we see an HTML editor with some sample HTML in the editor see Figure 3-5 . Figure 3-5. HTML editor The user saves the document in C temp and publishes it to http see Figure 3-6 . Figure 3-6. Publishing the document When the user presses the OK button the client contacts at port 80 and then sends PUT HTTP Connection Keep-Alive User-Agent Mozilla WinNT I Pragma no-cache Host Accept image gif image x-xbitmap image jpeg image pjpeg Content-Length 307 DOCTYPE HTML PUBLIC - W3C DTD HTML EN HTML HEAD TITLE TITLE META NAME Author CONTENT META NAME GENERATOR CONTENT Mozilla WinNT I Netscape HEAD BODY H2 This is a header H2 P This is a simple html document. P

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.