Web Client Programming with Perl-Chapter 7: Graphical Examples with Perl/Tk- P3

Tham khảo tài liệu 'web client programming with perl-chapter 7: graphical examples with perl/tk- p3', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chapter 7 Graphical Examples with Perl Tk- P3 Our destinations list is an almost exact copy of the list you d see on the web page. For ease in using we placed . as the first item in the list and we will select it as our default choice when we build the listbox my entry_f mw- Frame entry_f- pack -expand n -fill x entry_f- Label -text Airbill - pack -side left -anchor w -expand n -fill none my airbill my airbill_entry entry_f- Entry -textvariable airbill -width 10 airbill_entry- pack -side left -anchor w -expand y -fill x The entry for the airbill requires a label so that the user knows what sort of input is expected. The default for the airbill variable is blank. We save a reference to the entry widget so that we can set the focus of the application to it right before we enter the MainLoop entry_f- Label -text Date Shipped - pack -side left -anchor w -expand n -fill none my months my i 1 foreach qw Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec months _ i my fulltime localtime my month day year fulltime w s w s d s. . . s. d d month months month month 0 month if length month 2 day 0 day if length day 2 my date month day year entry_f- Entry -textvariable date -width 6 - pack -side left -anchor w -expand n -fill none

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.