Exchange 2007 part 2

Exchange 2007 Màn hình setup của Exchange Server 2K7 sau khi instal .Net,MMC và MS Windows Powershell Lưu ý : Tuy trong chương trình không thông báo, nhưng bạn phải install chương trình Hotfix cho .Net Framework thì bạn mới có thể install Exchange Server 2007. Chạy file và thực hiện theo wizard 6. Install Exchage Server 2007 : (Phiên bản 120 ngày) – Chạy file Step 4 : Install Microsoft Exchange click lên . | Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên . sau cùng nhấn Finish Màn hình setup của Exchange Server 2K7 sau khi instal .Net MMC và MS Windows Powershell VSIC EDUCATỈ aMXữRJẸQJRATION Install đ ní Step ĩmtdl Maosoít Exchange Step S Get oUpdat foc M TOKÍt Exchange Microsoft Exdhervjfl Set rtJ enöWes LỈSOT ĩ to serd ard receive e-msl sdwdJe rneeifp . receive fàr j end receive voice riiâá. Ẽnhance Read about Microsoft Exchange Hosted Services Read about Mcrosott Fcrefrcnt w Security for Exchange Serv Ewtei Fùrefrùrt Setữity IÍH Esch w Server Exchange Server 2007 Ctoíe Lưu ý Tuy trong chương trình không thông báo nhưng bạn phải install chương trình Hotfix cho .Net Framework thì bạn mới có thể install Exchange Server 2007. Chạy file và thực hiện theo wizard 6. Install Exchage Server 2007 Phiên bản 120 ngày - Chạy file click lên Step 4 Install Microsoft Exchange VSIC Education Corporation Trang 10 Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Plan Read about Install tEx Server 2007 Sep 1 Install .NET Framework 2 0 - Installed Step 2 Install Microsoft Management Console fMMC - Installi Step 3 Install Microsoft Wndows PowerShell - Installed Step 5 JftWKQft .frchanae Step 5 Get Critical Updates for Microsoft Exchange Install Exchange Server. This wil copy the needed binaries and prepare the server to be configured. Enhance Read about Moosoft Exchange Hosted Services Read about hfcrosoft Forefront Security for Exchange Server Trong màn hình này nhấn Next r j L û Exchange Server 2007 Setup VSIC EDUCATION CORPORATION Imroduction . License Agreement Eller Reporting Installation Type Readiness Checks Intioduction Welcome to Microsoft Exchange Server 2007 Microsoft Exchange Server is the industry s leering server for e-mail. calendaring and untied messaging Exchange Sei ver 2007 helps you manage a reliable messaging system with buftin protection against spam and viuses. while providing people ihrou iout yout organization with anywhere access

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
139    21    2    19-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.