Bài 5: Kế thừa – Đa hình

Mục tiêu của bài: Nhằm trang bị cho người học: Kiến thức và kỹ năng về tính thừa kế. Kiến thức và kỹ năng về tính đa hình. Các kiến thức về lớp trừu tượng. Kiến thức và kỹ năng về các phương thức, các thành phần static. Kiến thức và kỹ năng về tham số và các phương thức nạp chồng. Kiến thức và kỹ năng về thuộc tính. | Bài 5. Kế thừa – Đa hình Mục tiêu của bài: Nhằm trang bị cho người học: Kiến thức và kỹ năng về tính thừa kế. Kiến thức và kỹ năng về tính đa hình. Các kiến thức về lớp trừu tượng. Kiến thức và kỹ năng về các phương thức, các thành phần static. Kiến thức và kỹ năng về tham số và các phương thức nạp chồng. Kiến thức và kỹ năng về thuộc tính. 1. Sự kế thừa Một trong những ưu điểm nổi bật của lập trình hướng đối tượng đó là thừa kế, đó là sự sử dụng lại những thuộc tính và hành vi của một lớp. Có hai kiểu kế thừa trong lập trình, đơn kế thừa và đa kế thừa. C# cung cấp mô hình đơn kế thừa. Thực hiện kế thừa Trong C#, khi ta tạo một lớp kế thừa bằng cách công một thêm dấu “:” và sau tên của lớp kế thừa và theo sau đó là lớp cơ sở như sau: public class ListBox : Window có nghĩa là ta khai báo một lớp mới ListBox kế thừa từ lớp Window. 1. Sự kế thừa class Animal { protected int ifoots; protected string sName; protected void setFoot(int ival) { . | Bài 5. Kế thừa – Đa hình Mục tiêu của bài: Nhằm trang bị cho người học: Kiến thức và kỹ năng về tính thừa kế. Kiến thức và kỹ năng về tính đa hình. Các kiến thức về lớp trừu tượng. Kiến thức và kỹ năng về các phương thức, các thành phần static. Kiến thức và kỹ năng về tham số và các phương thức nạp chồng. Kiến thức và kỹ năng về thuộc tính. 1. Sự kế thừa Một trong những ưu điểm nổi bật của lập trình hướng đối tượng đó là thừa kế, đó là sự sử dụng lại những thuộc tính và hành vi của một lớp. Có hai kiểu kế thừa trong lập trình, đơn kế thừa và đa kế thừa. C# cung cấp mô hình đơn kế thừa. Thực hiện kế thừa Trong C#, khi ta tạo một lớp kế thừa bằng cách công một thêm dấu “:” và sau tên của lớp kế thừa và theo sau đó là lớp cơ sở như sau: public class ListBox : Window có nghĩa là ta khai báo một lớp mới ListBox kế thừa từ lớp Window. 1. Sự kế thừa class Animal { protected int ifoots; protected string sName; protected void setFoot(int ival) { ifoots = ival; } protected void setName(string sVal) { sName = sVal; } public void displayProperties() { (sName + " have " + ()+ " foots"); } } 1. Sự kế thừa class Dog : Animal { public Dog(int ival) { setName("Dog"); ifoots = ival; } } class Chicken : Animal { public Chicken(int ival) { setName("Chicken"); setFoot(ival); } } 1. Sự kế thừa Ở ví dụ trên, Dog và Chicken là hai lớp kế thừa từ lớp Animal, do đó các thuộc tính như số chân, ifoots và tên sName đương nhiên xuất hiện trong hai lớp này và cho phép sử dụng. Tương tự, các hàm như setName(), setFoot(), displayProperties() tại lớp Animal cũng được kế thừa xuống hai lớp Dog và Chicken. Do đó ta có thể gọi những hàm này, và kết quả hiển thị khi gọi hàm displayProperties() theo đối tượng objDog và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    22    2    23-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.