Bài 1: Microsoft .NET

Nhằm trang bị cho người học các kiến thức về: Nền tảng Microsoft .NET Trình biên dịch và MSIL. Lý do và lịch sử về sự ra đời của ngôn ngữ C#. | Bài 1. Microsoft .NET Nhằm trang bị cho người học các kiến thức về: Nền tảng Microsoft .NET Trình biên dịch và MSIL. Lý do và lịch sử về sự ra đời của ngôn ngữ C#. 1. Microsoft .NET Microsoft .NET là môi trường phát triển và thực thi các ứng dụng dựa trên các ngôn ngữ của Microsoft. Các ngôn ngữ Microsoft dựa trên NET : Visual , C#.NET, C++.NET, J#.NET , . Microsoft .NET gồm 2 phần chính : Framework và Integrated Development Environment (IDE). Framework(.NET Framework) Framework là một khung lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows. Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng. Ngoài ra, khung lập trình .NET quản lý việc thực thi các chương trình .NET do đó người dùng cần phải cài .NET để có thể chạy các chương trình .NET. .NET Framework có hai thành phần chính: Common Language Runtime (CLR) và thư viện lớp .NET Framework Common Language Runtime (CLR) Common Language Runtime (gọi tắt là bộ thực thi) được xây dựng trên các dịch vụ hệ điều hành. Nó chịu trách nhiệm thực hiện các ứng dụng và đảm bảo các phần liên quan đến ứng dụng đều được đáp ứng như quản lí bộ nhớ, an ninh bảo mật, tích hợp ngôn . Bộ thực thi bao gồm nhiều dịch vụ hỗ trợ phát triển và triển khai ứng dụng cũng như cải thiện tính đáng tin cậy của ứng dụng. Tuy vậy, những nhà phát triển trên thực tế không tương tác với CLR. Tuy vậy, những nhà phát triển trên thực tế không tương tác với CLR. Họ sử dụng một tập các thư viện lớp cơ sở được xây dựng bên trên bộ thực thi này thông qua các ngôn ngữ lập trình. Thư viện lớp .NET Framework Thư viện lớp, một thành phần chính khác của .NET Framework là một tập hợp hướng đối tượng của các kiểu dữ liệu được dùng lại, nó cho phép chúng ta có thể phát triển những ứng dụng từ | Bài 1. Microsoft .NET Nhằm trang bị cho người học các kiến thức về: Nền tảng Microsoft .NET Trình biên dịch và MSIL. Lý do và lịch sử về sự ra đời của ngôn ngữ C#. 1. Microsoft .NET Microsoft .NET là môi trường phát triển và thực thi các ứng dụng dựa trên các ngôn ngữ của Microsoft. Các ngôn ngữ Microsoft dựa trên NET : Visual , C#.NET, C++.NET, J#.NET , . Microsoft .NET gồm 2 phần chính : Framework và Integrated Development Environment (IDE). Framework(.NET Framework) Framework là một khung lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows. Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng. Ngoài ra, khung lập trình .NET quản lý việc thực thi các chương trình .NET do đó người dùng cần phải cài .NET để có thể chạy các chương

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    15    1    16-10-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.